รายงานแผนและผลการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5

ภายใต้ตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารด้านการพัฒาบุคลากร :

ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2564

 

· รายงานแผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 รอบที่ 2/2564

· รายงานผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 รอบที่ 2/2564

· การนำเสนอโครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน

· รายงานผลการดำเนินการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2/2564

 

1. หลักฐานขั้นตอนการวางแผน

     1.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

     1.2 การประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564

     1.3 ข่าวการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564

     1.4 รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564

     1.5 แผนการดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5

     1.6 ปฏิทินการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2/2564

     1.7 หนังสือรายงานผลการเลือกหลักสูตรเพื่ออบรมออนไลน์ e-Learning รอบที่ 2/2564

     1.8 หนังสือแจ้งเวียนการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ (e-Learning) รอบที่ 2/2564

     1.9 ใบสมัครเรียนออนไลน์ รอบที่ 2/2564 กลุ่ม 1 การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ

     1.10 ใบสมัครเรียนออนไลน์ รอบที่ 2/2564 กลุ่ม 2 การจัดทำแผนปฏิบัติงาน

     1.11 ใบสมัครเรียนออนไลน์ รอบที่ 2/2564 กลุ่ม 3 มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน

 

2. หลักฐานขั้นตอนการดำเนินการ

     2.1 หนังสือขออนุมัติดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2/2564

     2.2 หนังสือเชิญร่วมโครงการชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) ; กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รอบที่ 2/2564

     2.3 โครงการชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) ; กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รอบที่ 2/2564 กลุ่ม 1 การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ

     2.4 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) ; กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รอบที่ 2/2564 กลุ่ม 1 การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ

     2.5 กลุ่ม 1 การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ

     2.6 โครงการชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) ; กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รอบที่ 2/2564 กลุ่ม 2 การจัดทำแผนปฏิบัติงาน

     2.7 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) ; กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รอบที่ 2/2564 กลุ่ม 2 การจัดทำแผนปฏิบัติงาน

     2.8 กลุ่ม 2 การจัดทำแผนปฏิบัติงาน

     2.9 โครงการชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) ; กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รอบที่ 2/2564 กลุ่ม 3 มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน

     2.10 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) ; กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รอบที่ 2/2564 กลุ่ม 3 มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน

     2.11 กลุ่ม 3 มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน

     2.12 ข่าวการจัดโครงการชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) ; กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รอบที่ 2/2564

 

3. หลักฐานขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรู้

     3.1 การประเมินผลการเรียนรู้ รอบที่ 2/2564 กลุ่ม 1 การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ

     3.2 การประเมินผลการเรียนรู้ รอบที่ 2/2564 กลุ่ม 2 การจัดทำแผนปฏิบัติงาน

     3.3 การประเมินผลการเรียนรู้ รอบที่ 2/2564 กลุ่ม 3 มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน

     3.4 ประกาศนียบัตรรับรองการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD : e-Learning) รอบที่ 2/2564 กลุ่ม 1 การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ

     3.5 ประกาศนียบัตรรับรองการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD : e-Learning) รอบที่ 2/2564 กลุ่ม 2 การจัดทำแผนปฏิบัติงาน

     3.6 ประกาศนียบัตรรับรองการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD : e-Learning) รอบที่ 2/2564 กลุ่ม 3 มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน

     3.7 รายงานการประเมินผลการเรียนรู้ รอบที่ 2/2564

 

4. หลักฐานขั้นตอนการติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

     4.1 รายงานการติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ รอบที่ 2/2564 กลุ่ม 1 การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ

     4.2 รายงานการติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ รอบที่ 2/2564 กลุ่ม 2 การจัดทำแผนปฏิบัติงาน

     4.3 รายงานการติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ รอบที่ 2/2564 กลุ่ม 3 มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน

 

5. เอกสารประกอบอื่นๆ

     5.1 หนังสือสั่งการ รอบที่ 2/2564

     5.2 รายละเอียดตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร ปี 2564