ข้อมูลทั่วไปของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5  

            

Boss choompo

นายสุรพล  ธัญญเจริญ 
ปศุสัตว์เขต 5

  

สำนักงานปศสัตว์เขต 5

สังกัดกรมปศุสัตว์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นหน่วยงานส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค

ที่ตั้งอาคารสำนักงาน 

เลขที่ 170  หมู่ 1  ถนนห้วยแก้ว  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50300

เขตพื้นที่ในความรับผิดชอบ 

รวม  8  จังหวัดภาคเหนือตอนบน  คือ  จังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดเชียงราย  จังหวัดลำปาง  จังหวัดลำพูน  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน  จังหวัดพะเยา  จังหวัดแพร่  จังหวัดน่าน

หน่วยงานกรมปศุสัตว์ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5

                     

- สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด  8  จังหวัด
- สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ  103  อำเภอ
- ศูนย์วิจัยฯ  11 ศูนย์
- สถานี 1 สถานี          
- ด่านกักกันสัตว์  8  ด่าน

                       

alt 

 

 

โทรศัพท์ 0-5389-2457, 0-5321-7305

โทรสาร 0-5389-2457, 0-5321-7305

อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทรศัพท์ 0-5389-2457, 0-5321-7305

ข้อมูลที่ตั้งของหน่วยงานสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ในรูปแบบพิกัดละติจูด(Latitude) และลองจิจูด(Longitude)