1. คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนงานเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

2. คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์(Grant Certification)

3. คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ

4. คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการเกษตรกรขอยื่นความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

5. คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการเบิก และจ่ายวัคซีน

6. คู่มือการปฏิบัติงาน : กระบวนงานการจัดฝึกอบรมของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5

7. คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจประเมินและการรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง

8. คู่มือการทำลายสัตว์หรือซากสัตว์ตามพระราชบัญญติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558