ประวัติสำนักงานปศุสัตว์เขต  5 

 

 

 พ.ศ.

ประวัติ 

 2495

เริ่มก่อตั้ง "สัตวแพทย์ภาค 5" เป็นส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค สำนักงานตั้งอยู่ที่จังหวัดลำปาง
ตามพระราชกฤษฎีกาการจัดระเบียบราชการ กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2495

 2500

ได้เปลี่ยนชื่อจาก "สัตวแพทย์ภาค 5" มาเป็น "สัตวแพทย์เขต 5" และยุบจากราชการบริหารส่วนภูมิภาค
มาเป็นราชการบริหารส่วนกลาง ตามพระราชกฤษฎีกาการจัดระเบียบราชการกรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2500

 2516

ได้เปลี่ยนชื่อจาก "สัตวแพทย์เขต 5" เป็น "สำนักงานปศุสัตว์เขต 5" ตามพระราชกฤษฏีกา การจัดระเบียบ
ราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม พ.ศ.2516 และย้ายหน่วยงาน
มาตั้งที่จังหวัดเชียงใหม่

2537

เปลี่ยนจาก"สังกัดราชการบริหารส่วนกลาง" เป็น"สังกัดราชการบริหารส่วนกลางตั้งอยู่ส่วนภูมิภาค"
ตามพระราชกฤษฏีกา แบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2537

 2545

ได้เปลี่ยนชื่อจาก "สำนักงานปศุสัตว์เขต 5" เป็น "สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 5"
ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2545 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2545

2554

ได้เปลี่ยนชื่อจาก "สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 5" เป็น "สำนักงานปศุสัตว์เขต 5"  ตามประกาศ
กฏกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2554
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2554

  

ทำเนียบผู้บริหารสำนัก 

 
           1. รายนามผู้ดำรงตำแหน่งปศุสัตว์เขต 5

 ลำดับ

                   ชื่อ - สกุล

                ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

    1

   นายถวิล  ศุภจิตร์

     1 เมษายน 2496  -  1 ตุลาคม 2496

    2

   นายชม  มหาสุคนธ์

     1 ตุลาคม 2498  -  17 พฤษภาคม 2501 

    3

   นายกระแสร์  สุวณิชยกุล

     23 พฤษภาคม 2501  -  1 มิถุนายน 2508

    4

   นายสุปรีดิ์  สาริกะภูติ

     1 กรกฎาคม 2508  -  30 กันยายน 2518

    5

   นายถวิล  ทวีประศาสน์

     1 มิถุนายน 2519  -  30 กันยายน 2519

    6 

   นายเสวก  ทองภักดี

     1 มิถุนายน 2520  -  30 กันยายน 2521

    7 

   นายเหรียญชัย  บิณฑวิหก

     1 เมษายน 2522  -  16 พฤศจิกายน 2523

    8 

   นายเจริญ  สมบัติยานุชิต 

     17 พฤศจิกายน 2523  -  30 กันยายน 2525

    9

   นายกมล  อวัยวานนท์ 

     4 ธันวาคม 2525  -  30 กรกฎาคม 2538

   10 

   นายอุดม  โพธิ

     29 ธันวาคม 2538  -  23 กรกฎาคม 2539

   11 

   นายระพีพงศ์  วงศ์ดี

     31 กรกฎาคม 2539  -  13 ตุลาคม 2540

   12

   นายศุภชัย  สมุทระเปารยะ

     14 ตุลาคม 2540  -  12 ธันวาคม 2545

 

           2. รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก

 

 ลำดับ

                    ชื่อ - สกุล

                   ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

     1

   นายศุภชัย  สมุทระเปารยะ

    12 ธันวาคม 2545  -  30 กันยายน 2546

     2

   นายวิศิษฐ์  ฤกษ์สง่า

    28 พฤษภาคม 2547  -  30 กันยายน 2551

     3

   นายสมบุญ  หลิมวัฒนา

    1 ตุลาคม 2551  -  15 พฤศจิกายน 2553

     4 

   นายไพโรจน์  เฮงแสงชัย

    16 พฤศจิกายน 2553  -   22  ธันวาคม 2554

 

         3. รายนามผู้ดำรงตำแหน่งปศุสัตว์เขต 5

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

1

 นายไพโรจน์ เฮงแสงชัย

22 ธันวาคม 2554 - 25 พฤษภาคม 2558

2

นายธีระ  อันนต์วรปัญญา

25 พฤษภาคม 2558 - ถึงปัจจุบัน