รายงานแผนและผลการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5

ภายใต้ตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารด้านการพัฒาบุคลากร :

ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2564

 

 

· รายงานแผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 รอบที่ 1/2564

· รายงานผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 รอบที่ 1/2564

· การนำเสนอโครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน

· รายงานผลการดำเนินการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1/2564

 

1. หลักฐานขั้นตอนการวางแผน

  1.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  1.2 การประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  1.3 ข่าวการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  1.4 รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  1.5 แผนการดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5

  1.6 ปฏิทินการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  1.7 หนังสือรายงานผลการเลือกหลักสูตรเพื่ออบรมออนไลน์ e-Learning

  1.8 หนังสือแจ้งเวียนการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ (e-Learning)

  1.9 ใบสมัครเรียนออนไลน์กลุ่ม 1

  1.10 ใบสมัครเรียนออนไลน์กลุ่ม 2

  1.11 ใบสมัครเรียนออนไลน์กลุ่ม 3

 

2. หลักฐานขั้นตอนการดำเนินการ

  2.1 หนังสือขออนุมัติดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  2.2 หนังสือเชิญร่วมโครงการชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) ; กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

  2.3 โครงการชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) ; กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่ม 1 ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)

  2.4 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) ; กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่ม 1 ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)

  2.5 กลุ่ม 1 ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)

  2.6 โครงการชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) ; กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่ม 2 การเจรจาต่อรอง

  2.7 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) ; กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่ม 2 การเจรจาต่อรอง

  2.8 กลุ่ม 2 การเจรจาต่อรอง

  2.9 โครงการชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) ; กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่ม 3 การพัฒนาบุคลิกภาพ

  2.10 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) ; กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่ม 3 การพัฒนาบุคลิกภาพ

  2.11 กลุ่ม 3 การพัฒนาบุคลิกภาพ

  2.12 ข่าวการจัดโครงการชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) ; กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

3. หลักฐานขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรู้

  3.1 การประเมินผลการเรียนรู้ กลุ่ม 1 ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)

  3.2 การประเมินผลการเรียนรู้ กลุ่ม 2 การเจรจาต่อรอง

  3.3 การประเมินผลการเรียนรู้ กลุ่ม 3 การพัฒนาบุคลิกภาพ

  3.4 ประกาศนียบัตรรับรองการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD : e-Learning) กลุ่ม 1 ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)

  3.5 ประกาศนียบัตรรับรองการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD : e-Learning) กลุ่ม 2 การเจรจาต่อรอง

  3.6 ประกาศนียบัตรรับรองการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD : e-Learning) กลุ่ม 3 การพัฒนาบุคลิกภาพ

  3.7 รายงานการประเมินผลการเรียนรู้

 

4. หลักฐานขั้นตอนการติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

  4.1 รายงานการติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ กลุ่ม 1 ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)

  4.2 รายงานการติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ กลุ่ม 2 การเจรจาต่อรอง

  4.3 รายงานการติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ กลุ่ม 3 การพัฒนาบุคลิกภาพ

 

5. เอกสารประกอบอื่นๆ

  5.1 หนังสือสั่งการ

  5.2 รายละเอียดตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร ปี 2564