รายงานแผนและผลการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5

ภายใต้ตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารด้านการพัฒาบุคลากร :

ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2563

 

  · รายงานแผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 รอบที่ 2/2563

  · รายงานผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 รอบที่ 2/2563

  · การนำเสนอโครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงานด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)

1. หลักฐานขั้นตอนการวางแผน

    - แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ

    - รายชื่อสมาชิกผู้เข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติ

    - แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รายครั้ง

2. หลักฐานขั้นตอนการดำเนินการ

    - บันทึกสรุปบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

    - ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม

    - ภาพประกอบกิจกรรม

    - เนื้อหาบทเรียน

3. หลักฐานขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรู้

    - สรุปแบบประเมินผลการเรียนรู้

4. หลักฐานขั้นตอนการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานโดยการใช้แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ดังนี้

    o ส่วนสุขภาพสัตว์

    o ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์

    o ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

    o ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

    o ฝ่ายบริหารทั่วไป

เอกสารประกอบอื่นๆ

    - หนังสือสั่งการ

    - รายละเอียดตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร ปี 2563

    - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

    - แผนการดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 

    - หนังสือขออนุมัติจัดโครงการชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP)

    - หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) รอบที่ 2/2563

    - หนังสือแจ้งเลื่อนโครงการชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) รอบที่ 2/2563

    - ข่าวการจัดกิจกรรม CoP รอบที่ 2/2563