รายงานแผนและผลการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5

ภายใต้ตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารด้านการพัฒาบุคลากร :

ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2563

 

 

 

1. หลักฐานขั้นตอนการวางแผน

-   แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ

-   รายชื่อสมาชิกผู้เข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติ

-   แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รายครั้ง

2. หลักฐานขั้นตอนการดำเนินการ

-   บันทึกสรุปบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

-   ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม

-   ภาพประกอบกิจกรรม

-   เนื้อหาบทเรียน

 3. หลักฐานขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรู้

                -   สรุปแบบประเมินผลการเรียนรู้
 

4. หลักฐานขั้นตอนการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
โดยการใช้แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ดังนี้

 

5. เอกสารประกอบอื่นๆ

  -  หนังสือสั่งการ

  -   รายละเอียดตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร ปี 2563

  -   คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  -   แผนการดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5
-   หนังสือเชิญประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
-   ข่าวการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5
-   หนังสือเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
-   หน้งสือแจ้งเลื่อนการจัดกิจกรรม CoP รอบที่ 1/2563
-   ข่าวการจัดกิจกรรม CoP ครั้งที่ 1/2563