รายงานแผนและผลการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5

ภายใต้ตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารด้านการพัฒาบุคลากร :

ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2562

> ส่วนสุขภาพสัตว์

> ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์

> ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

> ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

> ฝ่ายบริหารทั่วไป

เอกสารประกอบอื่นๆ
           -   หนังสือสั่งการ
           -   รายละเอียดตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร ปี 2562
           -   คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
           -   แผนการดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5
           -   หนังสือเชิญประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5
           -   รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2/2562
           -   ข่าวการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5
           -   หนังสือเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
           -   ข่าวการจัดกิจกรรม CoP