26209 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 และ วันที่ 6 สิงหาคม 2562 ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ได้ดำเนินการจัดโครงการชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ภายใต้ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 2/2562 เรื่อง “การประยุกต์ใช้งานระบบภูมิสารสนเทศด้วยโปรแกรม QGIS” ณ ห้องประชุมกลาง สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดการความรู้ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์ความรู้ที่สำคัญที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากส่วนสุขภาพสัตว์ จำนวน 5 ท่าน คือ น.สพ.ณัฐวิทย์ อิ่มมาก , น.สพ.ธนกร ร่มโพธิ์ และ น.สพ. คมป่าน บัวไพจิต HHU หน่วยแม่ทา , น.สพ.พุทธิพล กองสุข HHU หน่วยแม่โจ้ และ น.สพ.วิทวัส โหมดเทศ HHU หน่วยบ้านธิ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 39 คน ได้ให้ความสนใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี