รายงานแผนและผลการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5

ภายใต้ตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารด้านการพัฒาบุคลากร : 

ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2562

1. หลักฐานขั้นตอนการวางแผน

            แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ

            รายชื่อสมาชิกผู้เข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติ

            แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รายครั้ง
2. หลักฐานขั้นตอนการดำเนินการ

 -  บันทึกสรุปบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

             -  รายมือชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
             -  ภาพประกอบกิจกรรม
             -  เนื้อหาบทเรียน
3. หลักฐานขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรู้ 
            สรุปแบบประเมินผลการเรียนรู้ : แบบทดสอบก่อน – หลัง การจัดกิจกรรม
            -  ตัวอย่างผลงานจากการทำ work shop : ตัวอย่างที่ 1 , ตัวอย่างที่ 2
4. หลักฐานขั้นตอนการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
            -  แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
                   > ส่วนสุขภาพสัตว์ 
                   > ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ 
                   > ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
                   > ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
                   > ฝ่ายบริหารทั่วไป

  • เอกสารประกอบอื่นๆ

-   หนังสือสั่งการ

-   รายละเอียดตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร ปี 2562

-   คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

-  แผนการดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5

 -   หนังสือเชิญประชุม

-   รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562
 -   ข่าวการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5
 -   หนังสือเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม

 - หนังสือขอความอนุเคราะ์วิทยากร
 -   รายงานการประชุมประจำเดือนมกราคม 2562 (หน้า 10)
 -   ข่าวการจัดกิจกรรม CoP