รายงานแผนและผลการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5

ภายใต้ตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร :

ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2561

 

      1. ส่วนสุขภาพสัตว์

           1.1 หลักฐานขั้นตอนการวางแผน

                 - แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ

                 - รายชื่อสมาชิกผู้เข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติ

                 - แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รายครั้ง

           1.2 หลักฐานขั้นตอนการดำเนินการ

                 - บันทึกสรุปบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

                 - ภาพประกอบกิจกรรม

                 - เนื้อหาบทเรียน

           1.3 หลักฐานขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรู้

                 - สรุปแบบประเมินผลการเรียนรู้

                 - แบบทดสอบก่อนการจัดกิจกรรม

                 - แบบทดสอบหลังการจัดกิจกรรม

           1.4 หลักฐานขั้นตอนการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

                 - แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

        2. ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์

           2.1 หลักฐานขั้นตอนการวางแผน

                 - แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ

                 - รายชื่อสมาชิกผู้เข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติ

                 - แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รายครั้ง

           2.2 หลักฐานขั้นตอนการดำเนินการ

                 - บันทึกสรุปบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

                 - ภาพประกอบกิจกรรม

                 - เนื้อหาบทเรียน

           2.3 หลักฐานขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรู้

                 - สรุปแบบประเมินผลการเรียนรู้

                 - แบบทดสอบก่อนการจัดกิจกรรม

                 - แบบทดสอบหลังการจัดกิจกรรม

           2.4 หลักฐานขั้นตอนการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

                 - แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

        3. ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

           3.1 หลักฐานขั้นตอนการวางแผน

                 - แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ

                 - รายชื่อสมาชิกผู้เข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติ

                 - แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รายครั้ง

           3.2 หลักฐานขั้นตอนการดำเนินการ

                 - บันทึกสรุปบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

                 - ภาพประกอบกิจกรรม

                 - เนื้อหาบทเรียน  :      -1-        -2-

           3.3 หลักฐานขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรู้

                 - สรุปแบบประเมินผลการเรียนรู้ : ตัวอย่างผลงาน

           3.4 หลักฐานขั้นตอนการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

                 - แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

        4. ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุัตว์

           4.1 หลักฐานขั้นตอนการวางแผน

                 - แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ

                 - รายชื่อสมาชิกผู้เข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติ

                 - แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รายครั้ง

           4.2 หลักฐานขั้นตอนการดำเนินการ

                 - บันทึกสรุปบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

                 - ภาพประกอบกิจกรรม

                 - เนื้อหาบทเรียน

           4.3 หลักฐานขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรู้

                 - สรุปแบบประเมินผลการเรียนรู้

                 - แบบทดสอบก่อนและหลังการจัดกิจกรรม

           4.4 หลักฐานขั้นตอนการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

                 - แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

        5. ฝ่ายบริหารทั่วไป

           5.1 หลักฐานขั้นตอนการวางแผน

                 - แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ

                 - รายชื่อสมาชิกผู้เข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติ

                 - แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รายครั้ง

           5.2 หลักฐานขั้นตอนการดำเนินการ

                 - บันทึกสรุปบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

                 - ภาพประกอบกิจกรรม

                 - เนื้อหาบทเรียน

           5.3 หลักฐานขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรู้

                 - สรุปแบบประเมินผลการเรียนรู้

                 - แบบทดสอบก่อนและหลังการจัดกิจกรรม

           5.4 หลักฐานขั้นตอนการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

                 - แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน