รายงานแผนและผลการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5

ภายใต้ตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร :

ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2561

 

       1. ส่วนสุขภาพสัตว์

          1.1   หลักฐานขั้นตอนการวางแผน

                  -   แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ

                  -   รายชื่อสมาชิกผู้เข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติ

                  -   แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รายครั้ง

          1.2   หลักฐานขั้นตอนการดำเนินการ

                  -   บันทึกสรุปบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

                  -   ภาพประกอบกิจกรรม

                  -       เนื้อหาบทเรียน

          1.3   หลักฐานขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรู้

                  -   สรุปแบบประเมินผลการเรียนรู้

                  -   ตัวอย่างแบบทดสอบ

          1.4   หลักฐานขั้นตอนการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

                  -   แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

       2. ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์

          2.1   หลักฐานขั้นตอนการวางแผน

                  -    แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ

                  -    รายชื่อสมาชิกผู้เข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติ

                  -    แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รายครั้ง

          2.2   หลักฐานขั้นตอนการดำเนินการ

                  -    บันทึกสรุปบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

                  -    ภาพประกอบกิจกรรม

                  -    เนื้อหาบทเรียน :  -1-   -2-   -3-

          2.3   หลักฐานขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรู้

                  -    สรุปแบบประเมินผลการเรียนรู้

          2.4   หลักฐานขั้นตอนการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

                  -    แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

       3. ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

          3.1   หลักฐานขั้นตอนการวางแผน

                  -    แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ

                  -    รายชื่อสมาชิกผู้เข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติ

                  -    แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รายครั้ง

          3.2   หลักฐานขั้นตอนการดำเนินการ

                  -   บันทึกสรุปบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

                  -   ภาพประกอบกิจกรรม

                  -   เนื้อหาบทเรียน :   -1-   -2-

          3.3   หลักฐานขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรู้

                  -   สรุปแบบประเมินผลการเรียนรู้ : ตัวอย่างผลงาน

          3.4   หลักฐานขั้นตอนการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

                  -   แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

       4. ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

          4.1   หลักฐานขั้นตอนการวางแผน

                  -   แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ

                  -   รายชื่อสมาชิกผู้เข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติ

                  -   แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รายครั้ง

          4.2   หลักฐานขั้นตอนการดำเนินการ

                  -   บันทึกสรุปบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

                  -   ภาพประกอบกิจกรรม

                  -   เนื้อหาบทเรียน

          4.3   หลักฐานขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรู้

                  -   สรุปแบบประเมินผลการเรียนรู้

                      - ตัวอย่างผลงาน 1

                      - ตัวอย่างผลงาน 2

                      - ตัวอย่างผลงาน 3

                      - ตัวอย่างผลงาน 4

          4.4   หลักฐานขั้นตอนการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

                  -   แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

       5. ฝ่ายบริหารทั่วไป

          5.1   หลักฐานขั้นตอนการวางแผน

                  -   แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ

                  -   รายชื่อสมาชิกผู้เข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติ

                  -   แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รายครั้ง

          5.2   หลักฐานขั้นตอนการดำเนินการ

                  -   บันทึกสรุปบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

                  -   ภาพประกอบกิจกรรม

                  -   เนื้อหาบทเรียน

          5.3   หลักฐานขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรู้

                  -   สรุปแบบประเมินผลการเรียนรู้

                  -   ตัวอย่างแบบทดสอบ

          5.4   หลักฐานขั้นตอนการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

                  -   แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน


เอกสารประกอบอื่นๆ