025  วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ได้ดำเนินการจัดโครงการชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ภายใต้ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2/2563 เรื่อง “พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557” ณ ห้องประชุมกลาง สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดการความรู้ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์ความรู้ที่สำคัญที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากนิติกรประจำสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 คือ นางสาวชำนัญนุช พิมพ์พิสุทธิ์ และนางสาวปริมระพี ศรีวิชัย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 46 คน ได้ให้ความสนใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นอย่างดีเยี่ยม ทั้งนี้ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

 

  


ภาพ/ข่าว : ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5