รายงานผลการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล(IDP) ของสำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ รอบที่ ๒/๒๕๕๘

Ø แบบฟอร์มที่ ๑  แบบรายงานแผนพัฒนารายบุคคล

Ø แบบฟอร์มที่ ๒.๑  รายงานแผน/ผลการพัฒนารายบุคคลตามการวิเคราะห็ความจำเป็นของแผนพัฒนารายบุคคล(IDP) : ความสามารถ/ทักษะ ที่ต้องพัฒนา

Ø แบบฟอร์มที่ ๒.๒  รายงานแผน/ผลการพัฒนารายบุคคลตามการวิเคราะห็ความจำเป็นของแผนพัฒนารายบุคคล(IDP) : สมรรถนะที่ต้องพัฒนา

Ø แบบฟอร์มที่ ๓.๑  สรุปรายงานตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (ข้าราชการ)

Ø แบบฟอร์มที่ ๓.๒  สรุปรายงานตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (พนักงานราชการ)

Ø แบบฟอร์มที่ ๔  การประเมินตนเองตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ ๒/๒๕๕๘

 

โครงการพัฒนาบุคลากรที่โดดเด่น

·  การพัฒนาบุคลากรโดยการจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (Cop)

² ส่วนสุขภาพสัตว์

² ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์

² ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

² ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

² ฝ่ายบริหารทั่วไป

·  การพัฒนาบุคลากรโดยวิธีการสอนงาน (Coaching) : แผนการสอนงาน

v แผนการสอนงานผู้อำนวยการส่วน/หัวหน้าฝ่าย

v แผนการสอนงานส่วนสุขภาพสัตว์

v แผนการสอนงานส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์

v แผนการสอนงานส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

v แผนการสอนงานส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

v แผนการสอนงานฝ่ายบริหารทั่วไป

·  การพัฒนาบุคลากรโดยวิธีการสอนงาน (Coaching) : การติดตามประเมินผลหลังการสอนงาน

ü การติดตามประเมินผลหลังการสอนงานของผู้อำนวยการส่วน/หัวหน้าฝ่าย

ü การติดตามประเมินผลหลังการสอนงานของส่วนสุขภาพสัตว์

ü การติดตามประเมินผลหลังหารสอนงานของส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ (๑)

ü การติดตามประเมินผลหลังหารสอนงานของส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ (๒)

ü การติดตามประเมินผลหลังการสอนงานของส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

ü การติดตามประเมินผลหลังการสอนงานของส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

ü การติดตามประเมินผลหลังการสอนงานของฝ่ายบริหารทั่วไป

 

เอกสารประกอบอื่นๆ

§  บันทึกข้อความ เรื่อง การรายงานผลด้านการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ ๒/๒๕๕๘

§  รายละเอียดตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ ๒/๒๕๕๘

§  แผนการดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต ๕

§  บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลด้านการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ ๒/๒๕๕๘

§  รายละเอียด COP คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน : องค์ประกอบ หน้าที่ และการดำเนินงานสำหรับคณะกรรมการรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์

§  รายละเอียด COP หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรสำหรับฟาร์มโคนม (ฟาร์มมาตรฐานโคนม)

§  รายละเอียด COP การปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรรายย่อย (แบบประณีต)

§  รายละเอียดการสอนงาน เรื่อง การบริหารงานบุคคล

§  รายละเอียดการสอนงาน เรื่อง ขั้นตอนและวิธีการออกใบอนุญาตสถานพยาบาลสัตว์

§  รายละเอียดการสอนงาน เรื่อง Work Flow การจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์

§  รายละเอียดการสอนงาน เรื่อง คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง

§  รายละเอียดการสอนงาน เรื่อง เทคนิคการประชุมแบบมืออาชีพ : Meeting that Works

§  รายละเอียดการสอนงาน เรื่อง พระราชบัญญัติข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐