รายงานแผนและผลการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5

ภายใต้ตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารด้านการพัฒาบุคลากร :

ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2565

 

 

· รายงานแผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 รอบที่ 2/2565   

· รายงานผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 รอบที่ 2/2565

· การนำเสนอโครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน

· รายงานผลการดำเนินการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2/2565

 

1. หลักฐานขั้นตอนการวางแผน

   1.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

   1.2 การประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565

   1.3 ข่าวการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565      

   1.4 รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565

   1.5 แผนการดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5        

   1.6 ปฏิทินการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2/2565    

   1.7 หนังสือรายงานผลการเลือกหลักสูตรเพื่ออบรมออนไลน์ e-Learning รอบที่ 2/2565

   1.8 หนังสือแจ้งเวียนการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ (e-Learning) รอบที่ 2/2565

   1.9 ใบสมัครเรียนออนไลน์ รอบที่ 2/2565 กลุ่ม 1 Google Tools เพื่อการพัฒนางาน

   1.10 ใบสมัครเรียนออนไลน์ รอบที่ 2/2565 กลุ่ม 2 Microsoft Office PowerPoint 2016

   1.11 ใบสมัครเรียนออนไลน์รอบที่ 2/2565 กลุ่ม 3 การทำอินโฟกราฟิก (Infographic) เพื่อการประชาสัมพันธ์

 

2. หลักฐานขั้นตอนการดำเนินการ

   2.1 หนังสือขออนุมัติดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2/2565

   2.2 หนังสือเชิญร่วมโครงการชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) ; กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รอบที่ 2/2565

   2.3 โครงการชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) ; กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รอบที่ 2/2565 กลุ่ม 1 Google Tools เพื่อการพัฒนางาน

   2.4 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) ; กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รอบที่ 2/2565 กลุ่ม 1 Google Tools เพื่อการพัฒนางาน

   2.5 กลุ่ม 1 Google Tools เพื่อการพัฒนางาน

   2.6 โครงการชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) ; กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รอบที่ 2/2565 กลุ่ม 2 Microsoft Office PowerPoint 2016

   2.7 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) ; กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รอบที่ 2/2565 กลุ่ม 2 Microsoft Office PowerPoint 2016

   2.8 กลุ่ม 2 Microsoft Office PowerPoint 2016

   2.9 โครงการชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) ; กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รอบที่ 2/2565 กลุ่ม 3 การทำอินโฟกราฟิก (Infographic) เพื่อการประชาสัมพันธ์

   2.10 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) ; กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รอบที่ 2/2565 กลุ่ม 3 การทำอินโฟกราฟิก (Infographic) เพื่อการประชาสัมพันธ์

   2.11 กลุ่ม 3 การทำอินโฟกราฟิก (Infographic) เพื่อการประชาสัมพันธ์

   2.12 ข่าวการจัดโครงการชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) ; กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รอบที่ 2/2565

 

3. หลักฐานขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรู้

   3.1 การประเมินผลการเรียนรู้ รอบที่ 2/2565 กลุ่ม 1 Google Tools เพื่อการพัฒนางาน

   3.2 การประเมินผลการเรียนรู้ รอบที่ 2/2565 กลุ่ม 2 Microsoft Office PowerPoint 2016

   3.3 การประเมินผลการเรียนรู้ รอบที่ 2/2565 กลุ่ม 3 การทำอินโฟกราฟิก (Infographic) เพื่อการประชาสัมพันธ์

   3.4 ประกาศนียบัตรรับรองการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD : e-Learning) รอบที่ 2/2565 กลุ่ม 1 Google Tools เพื่อการพัฒนางาน

   3.5 ประกาศนียบัตรรับรองการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD : e-Learning) รอบที่ 2/2565 กลุ่ม 2 Microsoft Office PowerPoint 2016

   3.6 ประกาศนียบัตรรับรองการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD : e-Learning) รอบที่ 2/2565 กลุ่ม 3 การทำอินโฟกราฟิก (Infographic) เพื่อการประชาสัมพันธ์

   3.7 รายงานการประเมินผลการเรียนรู้ รอบที่ 2/2565

 

4. หลักฐานขั้นตอนการติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

   4.1 รายงานการติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ รอบที่ 2/2565 กลุ่ม 1 Google Tools เพื่อการพัฒนางาน

   4.2 รายงานการติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ รอบที่ 2/2565 กลุ่ม 2 Microsoft Office PowerPoint 2016

   4.3 รายงานการติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ รอบที่ 2/2565 กลุ่ม 3 การทำอินโฟกราฟิก (Infographic) เพื่อการประชาสัมพันธ์

 

5. เอกสารประกอบอื่นๆ

   5.1 หนังสือสั่งการ รอบที่ 2/2565          

   5.2 รายละเอียดตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร ปี 2565