รายงานแผนและผลการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5

ภายใต้ตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารด้านการพัฒาบุคลากร :

ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2566

 

· รายงานแผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 รอบที่ 1/2566

· รายงานผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 รอบที่ 1/2566

· การนำเสนอโครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน

· รายงานผลการดำเนินการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1/2566

 

1. หลักฐานขั้นตอนการวางแผน

1.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.2 การประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566

1.3 ข่าวการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566

1.4 รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566

1.5 แผนการดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5

1.6 ปฏิทินการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1/2566

 

2. หลักฐานขั้นตอนการดำเนินการ

2.1 หนังสือขออนุมัติดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1/2566

2.2 หนังสือเชิญร่วมโครงการชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) ; กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รอบที่ 1/2565

2.3 โครงการชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) ; กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รอบที่ 1/2566

2.4 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) ; กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รอบที่ 1/2566

2.5 เนื้อหาบทเรียน   ôการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์   ôหลักการถ่ายวิดีโอ

2.6 ข่าวการจัดโครงการชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) ; กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รอบที่ 1/2566

 

3. หลักฐานขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรู้

3.1 รายงานการประเมินผลการเรียนรู้ รอบที่ 1/2566

 

4. หลักฐานขั้นตอนการติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

4.1 รายงานการติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ รอบที่ 1/2566

 

5. เอกสารประกอบอื่นๆ

5.1 หนังสือสั่งการ รอบที่ 1/2566

5.2 รายละเอียดตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร ปี 2566