รายงานแผนและผลการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5

ภายใต้ตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารด้านการพัฒาบุคลากร :

ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2566

 

 

· รายงานแผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 รอบที่ 2/2566

· รายงานผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 รอบที่ 2/2566

· การนำเสนอโครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน

· รายงานผลโครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 2/2566

 

1. หลักฐานขั้นตอนการวางแผน

   1.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

   1.2 การประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566

   1.3 ข่าวการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566

   1.4 รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566

   1.5 แผนการดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5

   1.6 ปฏิทินการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 2/2566

 

2. หลักฐานขั้นตอนการดำเนินการ

   2.1 หนังสือขออนุมัติดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 2/2566

   2.2 หนังสือเชิญร่วมโครงการชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) ; กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รอบที่ 2/2565

   2.3 โครงการชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) ; กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รอบที่ 2/2566

   2.4 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) ; กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รอบที่ 2/2566

   2.5 เนื้อหาบทเรียน  :  1) เทคนิคการลงเสียงในคลิปวิดีโอ     2) การทำ Video Content           

   2.6 ข่าวการจัดโครงการชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) ; กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รอบที่ 2/2566

 

3. หลักฐานขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรู้

   3.1 รายงานการประเมินผลการเรียนรู้ รอบที่ 2/2566

   3.2 ผลงานการทำคลิปวิดีโอ

        - ส่วนสุขภาพสัตว์
        - ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์
        - ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
        - ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
        - ฝ่ายบริหารทั่วไป

4. หลักฐานขั้นตอนการติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

   4.1 รายงานการติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ รอบที่ 2/2566

 

5. เอกสารประกอบอื่นๆ

   5.1 หนังสือสั่งการ รอบที่ 2/2566

   5.2 รายละเอียดตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร ปี 2566
   5.3 e-Learning : วัยใส ฉลาดรู้ทันเน็ต

   5.4 e-Learning : ประกาศนียบัตร