รายงานแผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5

 ภายใต้ตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร : ระดับความสำเร็จในการพัฒนา

ผู้ใต้บังคับบัญชา รอบ 2/2559

 

     แบบฟอร์มที่ 1    แบบรายงานแผนพัฒนารายบุคคล(IDP) ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน

     แบบฟอร์มที่ 2.1  รายงานแผน/ผลการพัฒนารายบุคคลตามการวิเคราะห์ความจำเป็นของแผนพัฒนารายบุคคล(IDP) :

                           1. ความสามารถ/ทักษะ ที่ต้องพัฒนา

     แบบฟอร์มที่ 2.2  รายงานแผน/ผลการพัฒนารายบุคคลตามการวิเคราะห์ความจำเป็นของแผนพัฒนารายบุคคล(IDP) :

                           2. สมรรถนะที่ต้องพัฒนา

     แบบฟอร์มที่ 3.1  สรุปรายงานตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (ข้าราชการ)

     แบบฟอร์มที่ 3.2  สรุปรายงานตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (พนักงานราชการ)

     แบบฟอร์มที่ 4    การประเมินให้คะแนนตนเองตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบ 2/2559


 

โครงการพัฒนาบุคลากรที่โดดเด่น

 

สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ดำเนินการพัฒนาบุคลากรด้วยการจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (Community of practice : CoP) ดังนี้ 
             รายละเอียด CoP ส่วนสุขภาพสัตว์ : เอกสารแนบ 1 , เอกสารแนบ 2 
             รายละเอียด CoP ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ : เอกสารแนบ 
             รายละเอียด CoP ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ : เอกสารแนบ 1 , เอกสารแนบ 2 
             รายละเอียด CoP ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ : เอกสารแนบ 1 , เอกสารแนบ 2เอกสารแนบ 3 , เอกสารแนบ 4 
             รายละเอียด CoP ฝ่ายบริหารทั่วไป : เอกสารแนบ 1 , เอกสารแนบ 2

 

 เอกสารประกอบอื่นๆ

 

     บันทึกข้อความ เรื่อง ตัวชี้วัดรายบุคคลของหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

 

     บันทึกข้อความ เรื่อง ตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบ 2/2559  

 

     รายละเอียดตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2559

 

     คำสั่งสำนักงานปศุสัตว์เขต 5  ที่ 102/2558  เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

 

     แผนการดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

 

     รายงานการประชุมประจำเดือนของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 

 

     บันทึกข้อความ เรื่อง ขอแจ้งให้ทุกส่วน/ฝ่าย เร่งรัดดำเนินการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2559

    

     บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลด้านการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบ 2/2559  (นำเรียนท่านปศุสัตว์เขต 5)

 

     บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลด้านการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบ 2/2559  (นำเรียนท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์)


     รายงานสรุปผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบ 2/2559 และการติดตามประเมินผลของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5