รายงานแผนและผลการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5

ภายใต้ตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบ 1/2560

Ø แบบฟอร์มที่ 1      แบบรายงานแผนพัฒนารายบุคคล(IDP) ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

Ø แบบฟอร์มที่ 2.1    รายงานแผน/ผลการพัฒนารายบุคคลตามการวิเคราะห์ความจำเป็นของ
                            แผนพัฒนารายบุคคล(IDP) : 1. ความสามารถ/ทักษะ ที่ต้องพัฒนา

Ø แบบฟอร์มที่ 2.2    รายงานแผน/ผลการพัฒนารายบุคคลตามการวิเคราะห์ความจำเป็นของ 
                            แผนพัฒนารายบุคคล(
IDP) : 2. สมรรถนะที่ต้องพัฒนา

Ø แบบฟอร์มที่ 3.1    สรุปรายงานตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (ข้าราชการ)

Ø แบบฟอร์มที่ 3.2    สรุปรายงานตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (พนักงานราชการ)

Ø แบบฟอร์มที่ 4       การประเมินให้คะแนนตนเองตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบ 1/2560

Ø แนวทางการพิจารณาให้คะแนน

 

โครงการพัฒนาบุคลากรที่โดดเด่น

              - รายงานสรุปผลการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ภายใต้ตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบ 1/2560 และการติดตามประเมินผล

            - สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ดำเนินการพัฒนาบุคลากรโดยวิธีการพัฒนาอื่นๆ (Non Training / On the Job Training) ด้วยการจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ตามรายละเอียดดังนี้

² ส่วนสุขภาพสัตว์                                       รายละเอียด CoP      

² ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์                            รายละเอียด CoP       เอกสารเพิ่มเติม

² ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์                 รายละเอียด CoP       เอกสารเพิ่มเติม

² ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์       รายละเอียด CoP       เอกสารเพิ่มเติม

² ฝ่ายบริหารทั่วไป                                      รายละเอียด CoP      

 

เอกสารประกอบอื่นๆ