1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์

          1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2564 - 2566

          1.2 แผนพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรกรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2564 - 2566

       2. แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) กรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566

       3. แผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5

          3.1 คำสั่งคณะทำงานภายใต้แผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 

          3.2 แผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5

          3.3 แผนการดำเนินงานภายใต้แผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ประจำปี 2566 

       4. การประกันคุณภาพการฝึกอบรมกรมปศุสัตว์ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5

          4.1 คำสั่งคณะทำงานประกันคุณภาพการฝึกอบรมกรมปศุสัตว์ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5

          4.2 หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมกรมปศุสัตว์

          4.3 สรุปแนวการปฏิบัติดำเนินการจัดฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมกรมปศุสัตว์

          4.4 คู่มือการปฏิบัติงาน : กระบวนงานการจัดฝึกอบรมของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 

          4.5 แบบฟอร์มรายงานการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการฝึกอบรม

          4.6 แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการประเมินโครงการฝึกอบรม

          4.7 การติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

          4.8 แบบสอบถามประเมินปฏิกิริยาโครงการ

          4.9 การรายงานผลการประเมินโครงการฝึกอบรม

          4.10 แบบฟอร์มการเขียนโครงการ

          4.11 ตัวอย่างการเขียนโครงการ (1)

          4.12 ตัวอย่างการเขียนโครงการ (2)

          4.13 ตัวอย่างการเขียนรายงานผลการประเมินโครงการฝึกอบรม

          4.14 การคิดค่าเฉลี่ยเอ็กซ์บาร์  

5. การรายงานผลการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5

 

5.1 บุคลากรของกรมปศุสัตว์ (ข้าราชการ, พนักงานราชการ)

         5.1.1 แนวทางปฏิบัติการรายงานผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5

                 5.1.1.1 การรายงานข้อมูลโครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรกรมปศุสัตว์ที่จัดโดยหน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์และรายงานรายชื่อผู้ผ่านการอบรม/ประชุม/สัมมนา/ดูงาน การพัฒนาข้าราชการกรมปศุสัตว์
                     5.1.1.2 แบบฟอร์มเก็บข้อมูลผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน

        5.1.2 แนวปฏิบัติในการจัดทำรายงานผลหลังการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอกของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5

                 5.1.2.1 รายงานส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานภายนอกและรายงานผลหลังการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอกรายบุคคล
                     5.1.2.2 แบบฟอร์มเก็บข้อมูลผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน

 

5.2 บุคคลภายนอก (เกษตรกร, ผู้ประกอบการ)

5.2.1 การเขียนโครงการขออนุมัติจัดฝึกอบรมประชุมสัมมนาบุคคลภายนอก

5.2.2 ขั้นตอนดำเนินการจัดฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2558

5.2.3 การรายงานแผน-ผล การดำเนินงานจัดประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ที่มีบุคคลภายนอกเข้าร่วม

5.2.4 ตัวอย่างการส่งแผนการจัดฝึกอบรม

5.2.5 ตัวอย่างการรายงานผลการจัดฝึกอบรม

 

        6. การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

          6.1 คำสั่งคณะทำงานด้านการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5

          6.2 รายละเอียดตัวชี้วัด

          6.3 รายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

          6.4 การพัฒนาด้วยวิธีการอื่นๆ (Non Training)

          6.5 คู่มือการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (Community of practice : CoP)

          6.6 แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ (Community of practice : CoP)

          6.7 แผนการดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5

       7. สมรรถนะกรมปศุสัตว์

          7.1 ระดับความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

          7.2 ระดับทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน

          7.3 ตารางสมรรถนะ 

          7.4 ระดับที่คาดหวังแต่ละรายการสมรรถนะ

          7.5 สมรรถนะหลัก

          7.6 สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน

          7.7 ระดับความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ