รายงานแผนและผลการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5

ภายใต้ตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารด้านการพัฒาบุคลากร :

ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2565

  

 

· รายงานแผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 รอบที่ 1/2565

· รายงานผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 รอบที่ 1/2565

· การนำเสนอโครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน

· รายงานผลการดำเนินการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1/2565

 

1. หลักฐานขั้นตอนการวางแผน

     1.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

     1.2 การประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565

     1.3 ข่าวการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565

     1.4 รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565

     1.5 แผนการดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5

     1.6 ปฏิทินการดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1/2565

     1.7 หนังสือรายงานผลการเลือกหลักสูตรเพื่ออบรมออนไลน์ e-Learning รอบที่ 1/2565

     1.8 หนังสือแจ้งเวียนการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ (e-Learning) รอบที่ 1/2565

     1.9 ใบสมัครเรียนออนไลน์ รอบที่ 1/2565 กลุ่ม 1 การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่

     1.10 ใบสมัครเรียนออนไลน์ รอบที่ 1/2565 กลุ่ม 2 การปรับปรุงการทำงาน

     1.11 ใบสมัครเรียนออนไลน์รอบที่ 1/2565 กลุ่ม 3 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

  

2. หลักฐานขั้นตอนการดำเนินการ

     2.1 หนังสือขออนุมัติดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1/2565

     2.2 หนังสือเชิญร่วมโครงการชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) ; กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รอบที่ 1/2565

     2.3 โครงการชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) ; กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รอบที่ 1/2565 กลุ่ม 1 การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่

     2.4 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) ; กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รอบที่ 1/2565 กลุ่ม 1 การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่

     2.5 กลุ่ม 1 การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่

     2.6 โครงการชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) ; กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รอบที่ 1/2565 กลุ่ม 2 การปรับปรุงการทำงาน

     2.7 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) ; กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รอบที่ 1/2565 กลุ่ม 2 การปรับปรุงการทำงาน

     2.8 กลุ่ม 2 การปรับปรุงการทำงาน

     2.9 โครงการชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) ; กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รอบที่ 1/2565 กลุ่ม 3 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

     2.10 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) ; กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รอบที่ 1/2565 กลุ่ม 3 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

     2.11 กลุ่ม 3 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

     2.12 ข่าวการจัดโครงการชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) ; กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รอบที่ 1/2565

  

3. หลักฐานขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรู้

    3.1 การประเมินผลการเรียนรู้ รอบที่ 1/2565 กลุ่ม 1 การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่

    3.2 การประเมินผลการเรียนรู้ รอบที่ 1/2565 กลุ่ม 2 การปรับปรุงการทำงาน

    3.3 การประเมินผลการเรียนรู้ รอบที่ 1/2565 กลุ่ม 2 การคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน

    3.4 การประเมินผลการเรียนรู้ รอบที่ 1/2565 กลุ่ม 3 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

    3.5 ประกาศนียบัตรรับรองการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD : e-Learning) รอบที่ 1/2565 กลุ่ม 1 การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่

    3.6 ประกาศนียบัตรรับรองการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD : e-Learning) รอบที่ 1/2565 กลุ่ม 2 การปรับปรุงการทำงาน

    3.7 ประกาศนียบัตรรับรองการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD : e-Learning) รอบที่ 1/2565 กลุ่ม 2 การคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน

    3.8 ประกาศนียบัตรรับรองการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD : e-Learning) รอบที่ 1/2565 กลุ่ม 3 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

    3.9 รายงานการประเมินผลการเรียนรู้ รอบที่ 1/2565

  

4. หลักฐานขั้นตอนการติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

    4.1 รายงานการติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ รอบที่ 1/2565 กลุ่ม 1 การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่

    4.2 รายงานการติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ รอบที่ 1/2565 กลุ่ม 2 การปรับปรุงการทำงาน

    4.3 รายงานการติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ รอบที่ 1/2565 กลุ่ม 2 การคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน

    4.4 รายงานการติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ รอบที่ 1/2565 กลุ่ม 3 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

    4.5 การนำเสนอสรุปกิจกรรม CoP จากการเรียน e-Learning รอบที่ 1/2565 ในการประชุมประจำเดือนสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ครั้งที่ 2/2565 (หน้า 19-24)

  

5. เอกสารประกอบอื่นๆ

     5.1 หนังสือสั่งการ รอบที่ 1/2565

     5.2 รายละเอียดตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร ปี 2565