005          วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 คณะทำงานด้านการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดำเนินการจัดโครงการชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) ; กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) สำหรับใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร ภายใต้ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1/2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ได้รับการพัฒนา เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กร ส่งผลที่ดีต่อการปฏิบัติงาน และเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสื่อสาร บุคลากรกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในทางที่ดี และพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 รวมจำนวนทั้งสิ้น 66 คน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

  • กลุ่ม 1 : หัวข้อเรื่อง การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ ณ ห้องประชุมเล็ก สำนักงานปศุสัตว์เขต 5
    ประกอบด้วย ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย และข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ รวม 9 คน
  • กลุ่ม 2 : หัวข้อเรื่อง การปรับปรุงการทำงาน 
    ณ ห้องประชุมกลาง สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ประกอบด้วย ข้าราชการระดับชำนาญการ ชำนาญงาน ปฏิบัติการ และปฏิบัติงาน รวม 19 คน
  • กลุ่ม 3 : หัวข้อเรื่อง การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5
    ประกอบด้วย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และจ้างเหมาบริการ รวม 38 คน

ผลจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนให้ความสนใจและร่วมมือในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ ผู้แทนของแต่ละกลุ่มจะได้นำเสนอในการประชุมประจำเดือนของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ต่อไป

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว : สำนักงานปศุสัตว์เขต 5