โครงการยกย่องหน่วยงานใสสะอาดกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2563

1. โครงสร้าง

2. ข้อมูลผู้บริหารและบุคลากร

3. อำนาจหน้าที่

4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

5. ข้อมูลการติดต่อ

6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

7. ข่าวประชาสัมพันธ์

8. Q&A

9. Social Network

10. แผนดำเนินงานประจำปี

11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

17. E-Service

18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

22. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

23. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

24. นโยบายหรือแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล

25. การดำเนินการตามนโยบายหรือแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล

26. การส่งเสริมคุณธรรมจริยธธรรม

27. การกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา

28. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

29. การปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

30. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

31. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

32. เจตจำนงสุจริตของผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา

33. การมีส่วนร่วมของผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา

34. การนำนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมปศุสัตว์ไปดำเนินการ

35. การมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในหน่วยงานในการดำเนินการตามนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริต

36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

37. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

38. ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านถูกดำเนินการร้องเรียนทุจริตหรือไม่

39. หน่วยงานมีการเสริมสร้าง ประชาสัมพันธ์ วินัย และการรักษาวินัยในการปฏิบัติราชการในแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

40. หน่วยงานมีการวางมาตรการ แนวทางในการปฏิบัติราชการเพื่อป้องกันการกระทำความผิดวินัย