วิสัยทัศน์

      " เป็นองค์กรนำการปศุสัตว์  สู่ความยั่งยืน  พอเพียง  และได้มาตรฐาน "

  

พันธกิจ

  1. วิจัยและพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยี
  2. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
  3. ป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาโรคสัตว์
  4. กำกับ ดูแล และอำนวยความสะดวก ให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง


ประเด็นยุทธศาสตร์

  1. การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ สุขภาพสัตว์ สินค้าปศุสัตว์ ให้ได้มาตรฐานตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค
  2. การส่งเสริมการปศุสัตว์ในระดับชุมชน และสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ
  3. การสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านปศุสัตว์ให้เข้มแข็ง
  4. การบริหารจัดการองค์กรให้เข้มแข็ง และเพิ่มสมรรถณะบุคากร

 

ยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์

ยุทธศาสตร์ไก่พื้นเมือง จังหวัดภาคเหนือตอนบนปี พ.ศ. 2560 - 2567

ยุทธศาสตร์โคนมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนปี พ.ศ. 2560 - 2567

ยุทธศาสตร์โคเนื้อภาคเหนือตอนบนปี พ.ศ. 2560 - 2567

ยุทธศาสตร์สุกร พ.ศ. 2560 - 2567