1. การร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส สามารถร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต ผ่าน ,หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน,แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน,ขั้นตอนปฏิบัติงาน,การรับและการตรวจสอบทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส

2. ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนทุจริต กรมปศุสัตว์ ผ่านศูนย์ปฏิบัติการต่อต้ายการทุจริต กรมปศุสัตว์