1

   

     เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ร่วมกันรณรงค์มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปี 2563 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างค่านิยมในการป้องกันการทุจริต และเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ สร้างความเชื่อมั่นต่อสังคม ตลอดจนเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ตามนโยบายของกรมปศุสัตว์