1.องค์ความรู้เรื่องการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corpoeate Online

             รายงาน องค์ความรู้/นวัตกรรม จากกิจกรรม KM Forum ปี 2561 

             ข้อมูลองค์ความรู้/นวัตกรรม จากกิจกรรม KM Forum ปี 2561 

       

2. องค์ความรู้เรื่องการจัดทำรายงานแผน-ผลการพัฒนาบุคคลากร

             รายงาน องค์ความรู้/นวัตกรรม จากกิจกรรม KM Forum ปี 2561 

             ข้อมูลองค์ความรู้/นวัตกรรม จากกิจกรรม KM Forum ปี 2561 


3. องค์ความรู้เรื่องแนวทางการพัฒนามาตรฐานฟาร์มจิ้งหรีด

             รายงาน องค์ความรู้/นวัตกรรม จากกิจกรรม KM Forum ปี 2561 

             ข้อมูลองค์ความรู้/นวัตกรรม จากกิจกรรม KM Forum ปี 2561 (1)

              ข้อมูลองค์ความรู้/นวัตกรรม จากกิจกรรม KM Forum ปี 2561 (2)

             ข้อมูลองค์ความรู้/นวัตกรรม จากกิจกรรม KM Forum ปี 2561 (3)

             ข้อมูลองค์ความรู้/นวัตกรรม จากกิจกรรม KM Forum ปี 2561 (4)

 

4. องค์ความรู้เรื่องแนวทางการดำเนินกิจกรรมปศุสัตว์ในโรงเรียนให้เพียงพอ เข็มแข็ง และยั่งยืน (9 ดี)

             รายงาน องค์ความรู้/นวัตกรรม จากกิจกรรม KM Forum ปี 2561 

             ข้อมูลองค์ความรู้/นวัตกรรม จากกิจกรรม KM Forum ปี 2561


5. องค์ความรู้เรื่องขั้นตอนการเบิก จ่ายเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์

 

             รายงาน องค์ความรู้/นวัตกรรม จากกิจกรรม KM Forum ปี 2561 

              ข้อมูลองค์ความรู้/นวัตกรรม จากกิจกรรม KM Forum ปี 2561