1. องค์ความรู้เรื่องการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมในระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์ เพื่อลดปัญหาเชื้อดื้อยา

          รายงาน องค์ความรู้/นวัตกรรม จากกิจกรรม KM Forum ปี 2560 

             ข้อมูลองค์ความรู้/นวัตกรรม จากกิจกรรม KM Forum ปี 2560 (1) 

                 ข้อมูลองค์ความรู้/นวัตกรรม จากกิจกรรม KM Forum ปี 2560 (2)

 

2. องค์ความรู้เรื่องQR CODE ระบุพิกัด ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 5

          รายงาน องค์ความรู้/นวัตกรรม จากกิจกรรม KM Forum ปี 2560 

             ข้อมูลองค์ความรู้/นวัตกรรม จากกิจกรรม KM Forum ปี 2560 


3. องค์ความรู้เรื่องการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนมดิบ

          รายงาน องค์ความรู้/นวัตกรรม จากกิจกรรม KM Forum ปี 2560 

             ข้อมูลองค์ความรู้/นวัตกรรม จากกิจกรรม KM Forum ปี 2560