new ban ko-nom

 

           สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 โดย ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ได้รวบรวมข้อมูลและจัดทำ "รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5"  มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้สนใจได้ศึกษา  ดังนี้

           1.  รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนสิงหาคม 2554

           2.  รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนกันยายน 2554   

           3.  รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนตุลาคม 2554 

           4.  รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประเดือนพฤศจิกายน 2554

           5.  รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนธันวาคม 2554 

           6.  รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนมกราคม 2555  

           7.  รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555

            8.  รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนมีนาคม 2555   

            9.  รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนเมษายน 2555 

           10. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนพฤษภาคม 2555  

           11. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนมิถุนายน 2555

            12. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนกรกฎาคม 2555 

           13. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนสิงหาคม 2555

           14. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนกันยายน 2555 

           15. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนตุลาคม 2555 

           16. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2555 

           17. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนธันวาคม 2555 

           18. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนมกราคม 2556  

           19. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556    

           20. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนมีนาคม 2556     

           21. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนเมษายน 2556   

           22. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนพฤษภาคม 2556        

           23. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนมิถุนายน 2556          

           24. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนกรกฎาคม 2556

           25. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนสิงหาคม 2556

           26. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ระจำเดือนกันยายน 2556

           27. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนตุลาคม 2556

           28. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 

           29. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนธันวาคม 2556     

           30. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนมกราคม 2557          

           31. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557     

           32. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนมีนาคม 2557     

           33. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนเมษายน 2557     

           34. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนพฤษภาคม 2557

           35. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนมิถุนายน 2557

           36. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนกรกฎาคม 2557

           37. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนสิงหาคม 2557

           38. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนกันยายน 2557

           39. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนตุลาคม 2557   

           40. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557     

           41. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนธันวาคม 2557     

           42. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนมกราคม 2558

           43. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558

           44. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนมีนาคม 2558

           45. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนเมษายน 2558

           46. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนพฤษภาคม 2558     

           47. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนมิถุนายน 2558        

           48. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนกรกฎาคม 2558     

           49. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนสิงหาคม 2558     

           50. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนกันยายน 2558

                   เอกสารแนบ 1 , เอกสารแนบ 2

           51. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนตุลาคม 2558 

                   เอกสารแนบ 1 , เอกสารแนบ 2           

           52. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 

                   เอกสารแนบ 1 , เอกสารแนบ 2

           53. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนธันวาคม 2558 

                   เอกสารแนบ 1 , เอกสารแนบ 2

           54. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนมกราคม 2559 

                   เอกสารแนบ 1 , เอกสารแนบ 2

           55. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559

                   เอกสารแนบ 1 , เอกสารแนบ 2

           56. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนมีนาคม 2559

                   เอกสารแนบ 1 , เอกสารแนบ 2

           57. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนเมษายน 2559

                   เอกสารแนบ 1 , เอกสารแนบ 2

           58. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนพฤษภาคม 2559

                   เอกสารแนบ 1 , เอกสารแนบ 2

           59. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนมิถุนายน 2559

                   เอกสารแนบ 1 , เอกสารแนบ 2

            60. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนกรกฎาคม 2559

                   เอกสารแนบ 1 , เอกสารแนบ 2