cats

 

 หน่วยงานกรมปศุสัตว์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 5  ประกอบด้วย 

      1.  หน่วยงานส่วนกลาง >> 6 ศูนย์  4 สถานี  8 ด่าน  2 กลุ่ม  ดังนี้

              1.1  ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโยลีชีวภาพเชียงใหม่

              1.2  ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อพ่อโคพันธุ์ โครงการหลวงอินทนนท์

              1.3  ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่

              1.4  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง

              1.5  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)

              1.6  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต 5

              1.7  สถานีวิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์แพร่

              1.8  สถานีวิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน

              1.9  สถานีวิจัยและทดสอบพันธุ์พะเยา

              1.10  สถานีพัฒนาอาหารสัตว์แพร่

              1.11  ด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่

              1.12  ด่านกักกันสัตว์แม่ฮ่องสอน

              1.13  ด่านกักกันสัตว์เชียงราย

              1.14  ด่านกักกันสัตว์ลำปาง

              1.15  ด่านกักกันสัตว์น่าน

              1.16  ด่านกักกันสัตว์พะเยา

              1.17  ด่านกักกันสัตว์แพร่

              1.18  ด่านกักกันสัตว์ลำพูน

              1.19  กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นม

              1.20  กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์

      2.  หน่วยงานส่วนภูมิภาค  >> 8 หน่วยงาน  ดังนี้

              2.1  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

              2.2  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย

              2.3  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน

              2.4  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง

              2.5  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา

              2.6  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่

              2.7  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

              2.8  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน