messageImage 1622445621220   Copy

   

    วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 5 รับมอบเกียรติบัตร “องค์กรคุณธรรม ระดับส่งเสริม” จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ .ศ.2562 ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559 - 2564) โดยนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามฯ