kk16032566

   

    วันที่ 15 มีนาคม 2566 ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ นางสาวอาภาพัชร์  นาทอง ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 รับเกียรติบัตร ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายวีรพงค์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน