0020#ครอบครัวปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 5 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#     

        วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ น.สพ.ชัยโรจน์ โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ พร้อมคณะกรรมการตรวจรับรอง ePP ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ และด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่ ร่วมดำเนินการตรวจสอบห้องเย็น และสถานที่เก็บซากสัตว์ รอบที่ 2/2567 ตามนโยบายกรมปศุสัตว์ เพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ที่ผิดกฎหมาย อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 และพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 รวมทั้งประเมินการขอรับรองและมอบสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ePP ที่พักซากสัตว์ ให้กับ บริษัท เบทาโกร เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด ซึ่งการพิจารณาและการอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ ภายในราชอาณาจักรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit) เป็นระบบที่กรมปศุสัตว์ได้ออกแบบเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในประเทศ ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนด้านการขออนุญาตเคลื่อนย้าย และสร้างความเชื่อมั่นกับผู้บริโภคให้ได้สินค้าปศุสัตว์ที่มีความปลอดภัย สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้ตลอดห่วงโซ่ พบว่ามีการปฏิบัติที่สอดคล้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี


 

 

 

ภาพ/ข่าว :  ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5