0010#ครอบครัวปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 5 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#     

   วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ น.สพ.ชัยโรจน์ โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ พร้อมด้วย น.สพ.วีรชัย สุดดี ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมป้องกันโรคสัตว์ปีก กรมปศุสัตว์ ร่วมกันติดตามความก้าวหน้า พร้อมรับฟังปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขในการเข้าร่วมโครงการสร้างเครื่องหมายการรับรอง “ไข่สุพรรณหงษ์” ของ บริษัท อาร์พีเอ็ม ฟาร์ม แอนด์ ฟีดส์ จำกัด เพื่อพัฒนาระบบการผลิตสำหรับฟาร์มสัตว์ปีก ที่มีการกำกับดูแลตั้งแต่ฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ โรงฟักไข่ ฟาร์มไก่รุ่น และฟาร์มไก่ไข่ ให้มีมาตรฐานการรับรองฟาร์มปลอดโรคซัลโมเนลโลซิส (salmonellosis) ตลอดสายการผลิต จนได้รับเครื่องหมายการรับรองบ่งบอกคุณภาพระดับพรีเมี่ยม (premium) ของประเทศไทย ด้วยตราสัญลักษณ์ “ไข่สุพรรณหงษ์” เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าไข่สด และสร้างความเชื่อมั่นตามมาตรฐานสากล โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี


 

 

 

ภาพ/ข่าว :  ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5