0#ครอบครัวปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 5 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#     

   สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ภายใต้การบริหารงานโดยนายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 5 นำผลงานสภานมล้านนา คว้ารางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ (DLD Quality Awards) ระดับดีเด่น ประเภทการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ (DLD Quality Awards) เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่กรมปศุสัตว์มอบให้แก่หน่วยงานในสังกัดที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด และสามารถเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่หน่วยงานอื่นๆ ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการให้บริการและระบบการบริหารของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น สำหรับสภานมล้านนา ได้รับรางวัลประเภทการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมการบริหารราชการในระดับความร่วมมือ ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาที่มีนัยสำคัญกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ อันจะนำไปสู่ความสำเร็จในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่เป็นรูปธรรม

 

 

  

 

 https://region5.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu/2019-08-07-09-22-51/2805-y2567-1

  

ภาพ/ข่าว :  สำนักงานปศุสัตว์เขต 5