0030#ครอบครัวปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 5 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#     

   วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 ปศุสัตว์เขต 5 นายสุรพล ธัญญเจริญ พร้อมด้วย นายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต ที่ปรึกษากรมปศุสัตว์ นายธีรวิทย์ ขาวบุปผา ผ.อ.กองงานพระราชดำริฯ นายรังสิมันต์ พุ่มทอง หัวหน้างานปศุสัตว์ศูนย์ฯห้วยฮ่องไครฯ พร้อมคณะฯ เข้าติดตามการดำเนินโครงการด้านการเลี้ยงสัตว์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้ดำเนินการปรับระบบการบริหารจัดการรวมถึงการเลี้ยงสัตว์ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ในศูนย์ฯ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางพระราชดำริ ฯ พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข เพื่อนำไปดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์

 

 

 

 

  

ภาพ/ข่าว :  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5