0050#ครอบครัวปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 5 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#     

     วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ นายศราวุธ เขียวศรี นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์และเจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานฯ ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติหน้าที่ของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม ให้สอดคล้องตามระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ พ.ศ. 2558 และระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมกลาง สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (Onsite) ร่วมกับระบบ Zoom Conference (Online)

 

 

  

ภาพ/ข่าว :  ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5