0070#ครอบครัวปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 5 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#     

     วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ สพ.ญ.ณัฐณิชา ตียะสุขเศรษฐ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการตรวจติดตามระบบการผลิตพืชอาหารสัตว์อินทรีย์ ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้การรับรองระบบการผลิตพืชอาหารสัตว์อินทรีย์ของศูนย์ฯ มีความมั่นคงยั่งยืน

 

 

  

ภาพ/ข่าวส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5