0010#ครอบครัวปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 5 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#     

    วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ น.สพ.ชัยโรจน์ โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ พร้อมคณะกรรมการตรวจรับรอง ตามข้อกำหนดกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการรับรอง การพิจารณาและการอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ ภายในราชอาณาจักรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e – Privilege Permit) พ.ศ. 2560 ประกอบด้วยด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองน่าน และด่านกักกันสัตว์น่าน ร่วมตรวจประเมินการขอรับรองและมอบสิทธิการเข้าใช้งานระบบ e-PP ที่พักซากสัตว์ ให้กับ บริษัท ซีพีเอ็กซ์ตร้า จำกัด สาขาน่าน ผ่านวิธีการตรวจประเมินระบบ Hybrid ประกอบด้วยการตรวจประเมินผ่านระบบ Online โดยผู้ตรวจประเมินจากสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับการตรวจระบบ Onsite โดยผู้ตรวจประเมินจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองน่าน และด่านกักกันสัตว์น่าน
  ทั้งนี้ การพิจารณาและการอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ ภายในราชอาณาจักรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit) เป็นระบบที่กรมปศุสัตว์ได้ออกแบบเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะนำหรือเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในประเทศจำนวนมาก ทำให้มีความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนการทำงานด้านการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคได้สินค้าปศุสัตว์ที่มีความปลอดภัย สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของซากสัตว์ได้  โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี

 

 

  

ภาพ/ข่าว :  ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5