0060#ครอบครัวปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 5 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#     

     วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 นายสุรพล ธัญญเจริญปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ น.สพ.ชัยโรจน์ โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ และ น.สพ.ณัฐวิทย์ อิ่มมาก นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ร่วมกับ น.สพ.ภิเษก โรจนวิภาต หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ และคณะ ร่วมตรวจประเมินฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลาในแพะในอำเภอวังชิ้น อำเภอลอง อำเภอสอง อำเภอเมืองแพร่ และอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ จำนวน 10 ฟาร์ม ซึ่งการจัดทำฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลา เป็นการตรวจโรคบรูเซลลาประจำทุกปี ซึ่งเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลอดภัยกับโรคดังกล่าว อีกทั้งกรมปศุสัตว์ยังมอบสิทธิพิเศษในการเคลื่อนย้ายแพะ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับฟาร์มเกษตรที่ได้รับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลาในแพะอีกด้วย

 

 

  

ภาพ/ข่าว :  ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5