006#ครอบครัวปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 5 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#   

   วันที่ 13 มีนาคม 2566 นายชุมพล บุญรอด ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการแพะ-แกะล้านนา ครั้งที่ 2/2566 ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยมี น.สพ.ประภาส ภิญโญชีพ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุม เพื่อทราบความก้าวหน้าการปรับปรุงแผนของโครงการฯ, ผลการดำเนินงานของโครงการฯ และแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการชำระเงินของโครงการฯ

 

  

  

ภาพ/ข่าว :  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5