001#ครอบครัวปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 5 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#    

     วันที่ 7-10 มีนาคม 2566 น.สพ.ชุมพล บุญรอด ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ น.สพ.คมป่าน บัวไพจิตร นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ร่วมกับนักวิชาการสัตวบาล จากส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ออกพื้นที่ตรวจติดตามและสรุปผลการรณรงค์ทำวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนมรอบที่ 2/2566 ในพื้นที่ 4 อำเภอ (สันกำแพง แม่ออน แม่ทา บ้านธิ) ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายในการลดอุบัติการณ์การเกิดโรคระบาดปากและเท้าเปื่อยในโคนมเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีการเลี้ยงโคนมอย่างหนาแน่น โดยการปฏิบัติงานครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดีจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ และสหกรณ์โคนม/ศูนย์นมในพื้นที่ ในการให้ข้อมูลและรายละเอียดการทำวัคซีน ซึ่งจะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการทำวัคซีนปากและเท้าเปื่อยในโคนมเพื่อป้องกันการโรคในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5 ต่อไป
 

 

  

ภาพ/ข่าว :  ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5