009#ครอบครัวปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 5 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#    

   วันที่ 8-10 มีนาคม 2566 นายชุมพล บุญรอด ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ เข้าตรวจติดตามการรับรองระบบนมคุณภาพสูงล้านนา🎯🎯 ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตน้ำนมดิบและผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูงล้านนา สู่การเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ Lanna High Quality Milk To Geographical Indication (GI)🚩🚩 ของสหกรณ์การเกษตรไชยปราการ จำกัด อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยศักยภาพของพื้นที่เอื้ออำนวยกว่าพื้นที่อื่นๆ เหมาะกับการเลี้ยงโคนม อีกทั้งภูมิอากาศที่มีความหนาวเย็นตลอด มีชลประทานที่ดีทำให้มีพืชอาหารสัตว์ที่ดี เหมาะสมกับการผลิตนมคุณภาพสูงล้านนา🚩🚩

 


 

 

  

ภาพ/ข่าว :  ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5