007#ครอบครัวปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 5 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#   
 
       วันที่ 10 มีนาคม 2566 น.สพ.ชุมพล บุญรอด ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ น.สพ.พชร ศรีประสาท นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน โดยมี น.สพ.สมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดลำพูน ให้เกียรติเป็นประธานเปิด “โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชี้แจงพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 และกฎหมายลำดับรองเพื่อเตรียมความพร้อมต่อใบอนุญาต” ให้แก่ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ โดยมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการเข้าใจหลักการผลิตเนื้อสัตว์ที่เหมาะสม ยึดหลักความปลอดภัยต่อผู้บริโภคเป็นสำคัญ ปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์และขั้นตอนการปฏิบัติในโรงฆ่าสัตว์ให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด ด้านตัวสัตว์ต้องมีการจัดการตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ รวมทั้งการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตอย่างเหมาะสม เพื่อสร้างสุขลักษณะที่ดีในการผลิตเนื้อสัตว์ก่อนส่งให้กับผู้บริโภค ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน

 

  

  

ภาพ/ข่าว :  ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5