008      วันที่ 1 เมษายน 2564 นายวุฒิชัย คำดี ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นคณะทำงานฯ และผู้แทนจากส่วน/ฝ่าย ของหน่วยงาน เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานในรอบที่ 1/2564 และร่วมกันจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) สำหรับใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร ภายใต้ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2/2564 โดยที่ประชุมมีมติให้ทุกคนในหน่วยงานพัฒนาตนเองผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ (e-Learning) ของสำนักงาน ก.พ. และให้ดำเนินการจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (Community of practice : CoP) เพื่อวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 จากนั้น ให้นำเสนอในการประชุมประจำเดือนของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 และมอบหมายให้คณะทำงานและเลขานุการรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานแผน/ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2564 นำเสนอบนเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป

การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ (e-Learning) ของสำนักงาน ก.พ. ของบุคลากรสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 สำหรับใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2/2564 ได้แบ่งกลุ่มผู้ใต้บังคับบัญชาออกเป็น 3 กลุ่มๆ ละ 1 หลักสูตร ดังนี้


กลุ่ม บุคลากร หลักสูตร

กลุ่ม 1 ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย และข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ M02 การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
กลุ่ม 2 ข้าราชการระดับชำนาญการ ชำนาญงาน ปฏิบัติการ และปฏิบัติงาน M09 การจัดทำแผนปฏิบัติงาน
กลุ่ม 3 พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และจ้างเหมาบริการ M32 มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน 

 

 

  

ภาพ/ข่าว : ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5