008    วันที่ 1 เมษายน 2564 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 5 เป็นประธานการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 เพื่อติดตามผลการปฎิบัติราชการและแผนการปฏิบัติราชการ ของส่วน/ฝ่ายฯ  ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ที่ได้ปฏิบัติงานในเดือนมีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมกลาง สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 

 

 

 

  

ภาพ/ข่าว : สำนักงานปศุสัตว์เขต 5