004   วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายพนม มีศิริพันธ์ุ ปศุสัตว์เขต 5 มอบเช็คเงินค่าชดเชยทำลายสุกรแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในพื้นที่จังหวัดลำพูน จำนวน 9 ราย ยอดรวม 35 ล้านบาท ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยที่ได้รับค่าชดเชย สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ได้ทำการจ่ายค่าชดเชยทำลายสุกรฯ ที่ได้รับการอนุมัติค่าชดเชยฯ จากกรมปศุสัตว์ โดยการโอนเงินค่าชดเชยฯ เข้าบัญชีธนาคารที่เกษตรกรแจ้งความจำนง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในพื้นที่จังหวัดลำพูน 

 

 

  

ภาพ/ข่าว : สำนักงานปศุสัตว์เขต 5