ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 

 

1. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อ      โครงการ ซื้อเตินท์ปฏิบัติงานทางการแพทยื พร้อมอุปกรรื ราคา 600,00 บาท

3. ประกวดราคาซื้อเต้นท์ปฏิบัติงานทางสัตวแพทย์ พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศราคาซื้อเต้นท์ปฏิบัติงานทางการแพทย์ พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์