ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.....รายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ประกาศประกวดราคาการซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาการซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายกา

ข้อมูลสาระสำคัญ