ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 26 รายการ